Založ si blog

Križovatka v čase

Križovatka v čase.

O veľkosti sveta nepochybuje asi ani ten najzarytejší veriaci, ale mám pocit, že niečo by som mal predsa uviesť. Za súčasného stavu pozorovania dá sa povedať, že okolo nás je najmenej desaťtisíc galaxií a naša galaxia „Mliečna dráha“ má okolo 200 miliárd hviezd.

Keď k tomu pridáme, že svetlo preletí cez našu galaxiu za 100 000 rokov vidíme, že toto môže byť iba okrajová téma nášho poznania, lebo nikdy sa nedozvieme, čo sa vo vesmíre deje. Neprekonateľnou prekážkou je rýchlosť svetla a čas.

Je na svete veľa teórií o plynutí času , hovoria o našom ponímaní času  o čase prebiehajúcom vo vesmíre. Podľa mňa jedinou konštantou vo vesmíre je čas, ktorý je nezávislí na ničom a nikto nemôže spochybniť jeho existenciu. Čas plynie jedným smerom a nie je možné, aby mal zápornú hodnotu. Lenže čas je večný a mi sme tu iba chvíľu. Myslím tým vznik slnečnej sústavy, vznik života na zemi a aktívny vplyv prejavov života tvorov nazývaných človek.

Preto som sa rozhodol, že súčasný čas budem nazývať Delta té „ ∆t“. ∆t prináša nový pohľad na svet a našu existenciu v určitom časovom úseku. Čím väčší časový úsek ∆t budeme brať do úvahy tým bude náš názor na naše bytie pesimistickejší a pochmúrnejší. Myslím tým, že tak ako vznikla naša slnečná sústava tak aj za nejakých 4,7 miliárd rokov  zanikne, ale keď si zoberieme ∆t ako polovicu obdobia pôsobenia človeka na zemi je už situácia pozitívnejšia, lebo sme prežili a úplne najlepšie bude brať ako polovicu času pred sto rokmi. Polovicou času rozumiem to, že by sme mali myslieť na budúcnosť. Nie na budúcnosť imaginárnu, ale na budúcnosť, ktorá nám cieľavedomou prácou a tvorbou hodnôt zabezpečí lepší a dôstojný život.

Takéto pozeranie sa na čas umožní z analyzovať doterajšie prebiehanie času vrátane pozitívneho a negatívneho pôsobenia človeka na podmienky pre ďalší život. Som presvedčený, že tak ako človek urobí pár rozhodnutí za život, ktoré potom majú zásadný vplyv na ďalší jeho život stojí teraz celé ľudstvo pred takýmto rozhodnutím. Rozhodnutie väčšiny sveta musí byť relatívne rýchle a nekompromisné. Buď sa bude pokračovať vo vyvolávaní vojen, emigrácia za účelom nasadenia náboženskej nadvlády a ovládnutie obsadeného územia a celosvetová nadvláda nadnárodného zločineckého imperializmu s neodkladným zánikom pôsobenia človeka na zemi, alebo zrod nového spoločenstva, ktoré preberie zodpovednosť za znesiteľný a dôstojný život každého jedného človeka spoločnosti. Žiadna migrácia minimálna závislosť na dovoze, potravinová bezpečnosť a dostatočné ozbrojené sily proti vonkajším aj vnútorným narušovateľom zásad novej spoločnosti.

Ak budú pokračovať prejavy imperialistickej svojvôle, prejavy násilia v mene náboženstva

a totálne ohlupovanie zamestnaných ľudí skončíme v chaose a v anarchii.

Za prejav svojvôle považujem napríklad, že sa bude u nás vyrábať o ďalších 1,5 milióna aut viac, že vláda využije všetky prostriedky, aby zabránila našej potravinovej sebestačnosti, že sa nepripustí ani len diskusia o znovu zavedení trestu smrti. Vznik armády o ktorom sa v súčasnosti hovorí je iba zásterkou pre podporu Amerického zbrojného priemyslu. Armáda nevzniká povýšením predsedu parlamentu na kapitána, ale musí to byť naplánovaná akcia s jasne stanovenými pravidlami a zavedením trestu smrti. Hlavný prejavom imperialistickej svojvôle ostáva ochrana zločincov vrátane vrahov, ktorým umožňujú žiť podľa zásady, čo si zabiješ je tvoje.

Prejavy násilia v mene náboženstva sú na dennom poriadku. Nikto sa nezaoberá otázkou, kto je za to zodpovedný a za druhé kto na tom zarába? Kto zarába na smrti nevinných ľudí vrátane detí. Samotný pápež, keď bozkával nohy islamistom potvrdil, že kresťania a islamisti uznávajú toho istého boha len forma na dosiahnutie bohatstva a moci je v súčasnej dobe trochu iná.

Ohlupovanie zamestnaných ľudí dospelo tak ďaleko, že ľudia sa dobrovoľne stávajú otrokmi. Pracujú aj 12 hodín denne za minimálnu mzdu z jediným právom , pravom na okamžitú výpoveď. Z kvalifikovaných zamestnancov sa stali živnostníci, ktorí balancujú na hranici medzi životom a smrťou a často sú nútený porušovať zákon, aby prežili.

Mojou ambíciou je ponúknuť víziu, ako by sa spoločnosť mohla možno aj nenásilnou formou dostať z tejto zdanlivo bezvýchodiskovej situácie.

Vznik novej Duálnej spoločnosti považujem za jednu z možností ako odvrátiť zánik tejto spoločnosti a možno aj ľudstva ako takého. Začatie otvorenej diskusie na túto tému by som považoval za nové vykročenie iným smere v čase „ ∆t“.

Je len málo ľudí, ktorí nevedia o tom, že súčasný stav života spoločnosti je na kritickom bode a jej premena je nevyhnutná. Podľa mňa jedna z možností je DUÁLNA SPOLOČNOSŤ.  Názov spoločnosti som zvolil na základe potreby vzniku novej spoločnosti, ktorá postupne zruší súčasnú spoločnosť monotónne založenej na klamstve a naháňaním sa za narastajúcim ziskom za každú cenu bez ohľadu na dôsledky a zavedie duálneho systému v ktorom začne prevládať pravda, spokojnosť a radosť zo života.

Duálnu spoločnosť som postavil na štyroch pilieroch, ktoré sú síce v určitom poradí, ale ich význam je rovnocenný.

Ja som na prvé miesto postavil ateizmus, potom pokrok, zodpovednosť a poriadok.

 

Ateizmus

 

Jedno jednoznačne je náboženstvo ako také najväčším zlom na svete. Základným faktom a teda pravdou je, že človek stvoril ( vymyslel ) boha. Je teda na človeku aby ho posunul do takých sfér ako sú rozprávky, alebo filmy a hlavne história. Náboženstvo predstavovalo v minulosti a predstavuje aj teraz zhromažďovanie majetku a odopiera ľuďom právo na slobodný život. O tom, že človek stvoril boha sa presviedčame nie len z histórie, ale aj denno-denne v súčasnosti.

V tejto súvislosti by som ešte chcel spomenúť jednu dôležitú vec a to je fakt, že mi nevieme čo sa deje vo vesmíre, mi to čo vidíme to už všetko bolo, ale čo tam práve je to nevieme. Toto nám pripomenula aj sonda letiaca okolo Pluta, keď najnovšie snímky mali 4,5 hod. V našom čase „ ∆t“ môžeme jednoznačne povedať, že BOH neexistuje, lebo je tu čas a konečná rýchlosť svetla.

Podľa môjho názoru sa spoločnosť delí na veriacich, neveriacich a ateistov. Posledne menovaná skupina patrí medzi ohrozené druhy a spoločnosť je súčasnou propagandou tak ohlúpená, že keď človek prehlási, že je ateista tak ho považujú za zločinca.

Základom zavedenia ateizmu do spoločnosti nie je zavedenie povinného predmetu ateizmus, ale prísny zákaz vyučovania náboženstva na školách prvého a druhého stupňa. Na vysokých školách možnosť vyučovať náboženstvo bez podpory štátom a akademické tituly oddeliť od takzvaných svetských.

Druhým bodom je zákaz propagácie náboženstva na verejných priestranstvách, úradoch, v tlači a v televízii okrem súkromných televízií, ktoré sú riadne označené, že sa jedná o náboženské vysielanie a musia byť označené, že sú určené iba pre dospelé osoby.

Základným kameňom ateizmu by sa mal stať absolútny zákaz prejavov náboženstva v politike. Kto má politickú moc nesmie propagovať, podporovať a sám sa hlásiť k akémukoľvek náboženstvu.

Všetky kostoly musia byť na viditeľnom mieste označené nápisom „Človek stvoril boha“ a textom  „Ministerstvo zdravotníctva nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie duševného, alebo fyzického zdravia pri prevádzaní náboženských rituálov v tomto kostole.“

Odluka štátu od náboženstva musí byť sto percentná. Kostol buď patrí štátu a je to národná kultúrna pamiatka a prevádzkovateľ náboženských rituálov musí platiť nájom, alebo patrí cirkvi a potom táto musí platiť daň úmernú hodnote stavby.

 

 

POKROK.

 

Prvoradým cieľom pokroku je aby spoločnosť dobehla svojím chápaním technológie, ktoré už sú vyvinuté. Pokrok musí odstrániť národnostné, etnické a rasové konflikty. Pomocou nazvime to prekladacích strojov voľne dostupných si každý môže rozprávať jazykom akým chce. Je na spoločnosti, aby zabránila jednotlivcom nekontrolovane na tejto nevyhnutnosti doby bohatnúť a brániť tým pokroku.

Pokrok musí viesť k využitiu technológií na produkciu potravín nezávislých od počasia a k zabezpečeniu dostatku lacnej energie.

Pokrok musí viesť k premene spoločnosti ako v hodnotovej, etickej tak vzťahu k celospoločenskej zodpovednosti.

Spoločnosť musí zabezpečiť aby pokrok slúžil na zlepšovanie kvality života všetkých ľudí a skupiny, ktoré sa snažia pomocou pokroku zbedačovať ľudí a nekontrolovane bohatnúť musí eliminovať.

Fenoménom pokroku sa musí stať sklo, keramika a titán. Sklo zabráni úniku atmosféry a titán strate magnetického poľa zeme. Pomocou týchto materiálov sa musí technológia výstavby tak zdokonaliť, že keby sa obydlia ocitli aj pod vodou obyvatelia si to ani nevšimnú.

Vedecký pracovníci pomocou najvýkonnejšej výpočtovej techniky musia vypočítať čo a koľko sa musí vyrobiť aby sa naplnili podmienky zodpovednosti. Tento pokrok sa stáva prioritou i za cenu dočasného obmedzenia ľudských práv. Jedná sa hlavne o slobodu podnikania, ktorá sa musí obmedziť na vypočítané potreby spoločnosti.

Každá oblasť vytvárajúca Duálnu spoločnosť musí najprv zabezpečiť pokrok vo svojej oblasti a až po dosiahnutí úrovne, ktorú vyžaduje zodpovednosť sa môže zapojiť do aktivít mimo oblasť, prípadne do celosvetových aktivít.

Migrácia do dosiahnutia úrovne vyžadujúcej zodpovednosť je neprípustná.

 

 

ZODPOVEDNOSŤ.

 

Každý človek je zodpovedný za seba a za celú spoločnosť. Každému členovi spoločnosti musí byť poskytnutá zdravotná starostlivosť zadarmo bez výnimky. Toto sa netýka jednotlivcov, ktorý sa správali nezodpovedne a tým hrubým spôsobom poškodili zaujmi Duálnej spoločnosti, alebo spôsobili smrť inému členovi spoločnosti, alebo poškodili skupinu ľudí a rozhodnutím kolektívnej moci boli odsúdený na elimináciu.

Nezodpovednosť musí byť spoločnosťou odsudzovaná. Je zodpovednosťou spoločnosti, aby zabezpečila dôstojný život pre všetkých členov spoločnosti. Na základe stanovenia potrieb spoločnosti pomocou pokroku sa stanový hranica potrieb, pod ktorú nesmie žiadny člen spoločnosti sa dostať.

Spoločnosť má právo donútiť jednotlivca k zodpovednosti. Napríklad, keď matka bez domova porodí dieťa o ktoré sa nedokáže postarať buď dobrovoľne nastúpi, alebo bude odsúdená do pracovného tábora, kde bude v dôstojných podmienkach pracovať, kým dieťa nedosiahne plnoletosť.

Spoločnosť má právo a povinnosť kontrolovať bohatých ľudí. Ak niekto bohatne na úkor zbedačovania iných ľudí, okráda spoločnosť, alebo spôsobuje ohrozenie na zdravý môže sa dobrovoľne vzdať svojho majetku, alebo môže byť  eliminovaný.

Zamestnaný človek si musí byť vedomí za svoju zodpovednosť za chod spoločnosti a spoločnosť ho musí rešpektovať ako hlavný pilier spoločnosti. Je v záujme spoločnosti, aby zabezpečila celoživotné vzdelávanie zamestnaného človeka.

Bohatý človek musí konať tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu jeho majetku proti záujmom spoločnosti a sám musí konať tak, aby sa jeho kapitál nedostal za hranice Duálnej spoločnosti. Bez kolektívneho súhlasu moci Duálnej spoločnosti nesmie ani sám ani s kapitálom migrovať.

 

 

PORIADOK.

 

Každý človek má právo na život. Poriadok znamená, že spoločnosť presne pozná svoje schopnosti a stanoví minimálne potreby pre život, ktoré musí poskytnúť každému človeku zadarmo.

Poriadok znamená, že sa striktne dodržiavajú bezpečnostné predpisy a pravidlá pre ochranu zdravia.

Poriadok je, keď dodávatelia energií nemajú zisk.

Poriadok je zavedenie takého právneho systému, ktorý jednoznačne určuje pravidlá pre všetky oblasti života. Všetky právne normy musia podporovať rozvoj a stabilitu Duálnej spoločnosti a musia uprednostňovať záujmy skupiny pred záujmom jednotlivca.

Poriadok musí vytvoriť celospoločenský záujem o harmonický život, účasť všetkých vrstiev na spoločenskom živote a vytvárať podmienky pre vznik spoločnosti, ktorá sa bude snažiť zabezpečiť spokojný život pre všetkých.

Poriadok znamená, že sú jednoznačne stanovené pravidlá pre medziľudské vzťahy a jednoznačne podporená rodina ako základný kameň ďalšieho rozvoja Duálnej spoločnosti.

Kde je pravda?

23.03.2018

Bábkové divadlo to je to čo sa tu deje. Zverejňuje sa iba to čo sa musí zverejniť. Na úvod „ Mami môžem zlodejov klamárov a vlastizradcov nazývať politikmi? Môžeš.“ Zverejniť niečo viac »

Čo sa vlastne deje a nedeje.

11.03.2018

S veľkým úžasom a znepokojením sledujem vývoj na Slovensku. Táto tragikomédia ktorá sa tu odohráva myslím, že zmení celé Slovensko a určite to nebude to hlavné či budú, alebo nebudú viac »

Dilatácia času a čas.

05.01.2018

Mojím mottom pri želaní do nového roku bolo a aj zostalo želanie len toho najlepšieho. Nech teda každého kto číta tento blog v roku 2018 postihne len to najlepšie čo sa mu môže stať. Vo viac »

kalavská

Kalavská sa stretla s vedením Neurochirugickej kliniky UNB

17.01.2019 18:54

Rokovali aj o novej technike.

marianka, starosta,

VIDEO: Nesúhlasil s praktikami stavebníkov, zapálili mu auto

17.01.2019 18:15

Tlak investorov na stavbu nových domov je v posledných rokoch silný.

Pošta

VIDEO: Pošta trvá na vyšších poplatkoch za SIPO

17.01.2019 18:00

Poplatok za sústredené inkaso platieb obyvateľstva - SIPO od nového roka vzrástol.

zjazdovka, Alpy, Zugspitze, lyžovanie, lanovka

Záchranári ukončili evakuáciu lyžiarov z lanovky, na ktorú spadol strom

17.01.2019 17:55

Polícia v okrese Ústí nad Orlicí dostala oznámenie o nehode krátko pred 13.00 h.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 13
Celková čítanosť: 22901x
Priemerná čítanosť článkov: 1762x

Autor blogu

Kategórie